-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Strona Główna 

Witamy Na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Biskupcu

Ogólna klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) - dalej RODO,
informujemy że:

   
1)     Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Biskupiec reprezentowana przez Burmistrza Biskupca- Pana Kamila Kozłowskiego (11-300 Biskupiec ul. Al.. Niepodległości 2, tel. 0-89 715-01-10, email: ratusz@biskupiec.pl).

2)     W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)     Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach:

 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e),

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c),

 • wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Pana/Pani, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b),

 • na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a);

W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 ust. 1) Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane:

 • na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach (art. 9 ust. 2 lit. a),

 • jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub Pana/Panią, w dziedzinie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit. b),

 • jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pana/Pani żywotnych interesów, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c),

 • jeżeli przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g),

 • jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy (art. 9 ust. 2 lit. h);

Przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa (art. 10 RODO) będzie dokonywane wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia Państwa praw i wolności.
 

4)     Odbiorcami Państwa danych osobowych są przede wszystkim instytucje przewidziane przepisami prawa. Państwa dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu;

5)     Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

6)     W trakcie przetwarzania danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:  

 • żądania dostępu do danych osobowych,

 • żądania sprostowania danych osobowych,  

 • żądania usunięcia danych osobowych,

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,,,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

​7)     Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a) – ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowym przetwarzaniu tych danych, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9)   W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów, dla których je gromadzimy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, podanie przez Pana/Panią tych danych jest dobrowolne.

10)  Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

11)  W przypadku, gdy będziemy planowali dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostanie Pan/Pani poinformowany/a, o tym innym celu oraz udzielimy Panu/Pani wszelkich innych stosownych informacji.

 

Urząd Miejski w Biskupcu
ul. Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

tel. +48 (0-89) 715 01 10
fax: +48 (0-89) 715 01 50
Konto Bankowe UWAGA od 01.01.2016r
PKO BP SA nr
43 1020 3541 0000 5302 0260 8172

   

UWAGA !!!

Nowe konto na odpady

Od 1 stycznia 2020 roku wpłaty za gospodarowanie odpadami należy przelewać na konto

nr 16 1020 3541 0000 5802 0324 5800

                                                                                                    Elżbieta Kaczmarczyk

                                                                                                   Skarbnik Gminy

 

Burmistrz:
Kamil Kozłowski
tel. (0-89) 715 01 39

ratusz@biskupiec.pl

 

 

   
   
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Alina Radziszewska
tel. (089) 715 01 23

ratusz@biskupiec.pl

 

   
Skarbnik:
Elżbieta Kaczmarczyk
tel. (0-89) 715 01 16

skarbnik@biskupiec.pl

 

   
Sekretarz Sekretarz Gminy:
Zbigniew Szal
tel. (0-89) 715 01 27

sekretarz@biskupiec.pl

 

   

 

 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Biskupcu:
PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00
WTOREK-PIĄTEK: 7.30 - 15.30

Urząd Stanu Cywilnego - Przyjmowanie Interesantów (meldunki, dowody osobiste):
PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00
WTOREK - PIĄTEK: 8.00 - 13.00
 

Kasa Urzędu Miejskiego:
PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00
WTOREK - PIĄTEK: 8.00 - 14.00

Przyjmowanie interesantów:
WICEBURMISTRZ: PONIEDZIAŁKI 13.30-15.30
Przewodniczący Rady Miejskiej: Wtorki 14.00-15.00
Radni: WTORKI 14.00-15.00

Godziny pracy Biura Informacji Turystycznej w Biskupcu:
PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK 08.00 - 16.00

 

 

03 kwietnia 2017
Obwieszczenia i KomunikatyInformacja Burmistrza o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego
więcej »»»
03 kwietnia 2017
Obwieszczenia i KomunikatyINFORMACJA W SPRAWIE PLANU SIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2017 R. PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BISKUPIEC
więcej »»»
23 marca 2017
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji-dotyczy eksploatacji i przeróbki kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Rasząg".
więcej »»»
23 marca 2017
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-zawiadominie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-dot. eksploatacji i przeróbki kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Rasząg".
więcej »»»
14 lutego 2017
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-podanie do publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegajacego na budowie w obrębie Sadowo, gm. Biskupiec elektrowni fotowoltaicznej Sadowo 2 składają
więcej »»»
14 lutego 2017
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-podanie do publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegajacego na budowie w obrębie Sadowo, gm. Biskupiec elektrowni fotowoltaicznej składającej się
więcej »»»
06 lutego 2017
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-podanie do publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie mostu w miejscowości Droszewo, w ciągu drogi powiatowej nr 1450N, w celu
więcej »»»
12 stycznia 2017
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji-dotyczy budowy elektrowni wiatrowej-Sadowo-o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
więcej »»»
10 stycznia 2017
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-podanie do publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parleza Wielka– Lipowo wraz z bu
więcej »»»
10 stycznia 2017
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-zawiadomienie stron postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym-dotyczy eksploatacji i i przeróbki kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Rasząg".
więcej »»»
28 października 2016
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji – dotyczy termomodernizacji budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkół w Czerwonce 15), na dz. nr 269 obręb Czerwonka, gmina Biskupiec.
więcej »»»
28 października 2016
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji – dotyczy termomodernizacji budynku użyteczności publicznej (Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny „Bajka”), znajdującego się przy ul. Ludo
więcej »»»
28 października 2016
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji – dotyczy termomodernizacji budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Biskupcu / Przedszkole Samorządowe nr 5), znajdującego się
więcej »»»
28 października 2016
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji – dotyczy termomodernizacji budynku użyteczności publicznej (Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny), znajdującego się przy ul. Ludowej 5 w Biskupcu, na
więcej »»»
28 października 2016
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji – dotyczy termomodernizacji budynku użyteczności publicznej (Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka”), znajdującego się przy ul. Poznańskiej
więcej »»»
Liczba odwiedzin: 226142

Urząd Miejski w Biskupcu
ul. Aleja Niepodległości 2 11-300 Biskupiec
tel. +48 (0-89) 715 01 10 fax: +48 (0-89) 715 01 50

Realizacja: Ideo